Motzei Shavuos – Tree onto a house. No injuries. – Hatzolah of Passaic/Clifton

Motzei Shavuos – Tree onto a house. No injuries.